Disclaimer

1. Definities
1.1 Bezoeker = eenieder die de site van Bed & Breakfast Europe (BBE) bezoekt of van (een deel van) de informatie op de BBE site gebruik maakt, abonnees inbegrepen.
1.2 Informatie = gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden of andere content die zich op de site bevindt.
1.3 BBE = Bed & Breakfast Europe, gevestigd in Eindhoven, Nederland.
1.4 BBE site = alle pagina's van BBE, in welke taal dan ook.
1.5 Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op het bezoek van de BBE site en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op BBE site en alle diensten die BBE verleent) zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als bezoeker aanvaard u de toepassing van deze voorwaarden.
2.2 BBE heeft het recht de gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1 Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de BBE site en de informatie bij BBE.
3.2 Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/ of het printen van een enkele hard copy. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Bed & Breakfast Europe 2008) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van BBE site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen.
3.4 De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink of deep link, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BBE, een koppeling of gateway (verbindingselement tussen onderdelen van netwerken) aanbrengen tussen de BBE site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of beschikbaar te stellen op een computer netwerk.
3.5 Het is niet toegestaan om adresgegevens van de BBE site over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres - (e-)mailingen - is uitdrukkelijk niet toegestaan. Door middel van een groot aantal controleadressen in de online database van www.bedandbreakfast.eu wordt toezicht gehouden op naleving van de voorwaarden. Tegen overtreders zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.
3.6 Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Bed & Breakfast Europe, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bed & Breakfast Europe is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
3.7 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.8 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van € 5.000,- Bij gebruik van adresgegevens voor (e-)mailings zonder toestemming van BBE, zulks een boete van € 1000,- per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door BBE op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 500,-.

4. Aansprakelijkheid
4.1 BBE heeft de inhoud van de site met grote zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie of de BBE site.
4.2 De op de BBE site geplaatste verblijfsinformatie geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde gegevens weer van de betreffende Bed & Breakfast eigenaar en reviews van sitebezoekers. BBE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.
4.3 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.4 BBE is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: a.het gebruik of de inhoud van de BBE website of de informatie; b.het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de BBE site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de BBE site; c.inbreuk door (het gebruik van) de BBE site of de informatie op rechten van derden.
4.5 Indien via de BBE site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is BBE op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en BBE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.6 Hoewel BBE ernaar streeft dat de BBE site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is BBE niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de BBE site om welke reden dan ook. Toegang tot de BBE site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. BBE heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de BBE site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. BBE is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.
4.7 Op al onze diensten zijn de advertentievoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing.

5. Apparatuur
5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de BBE site te bezoeken en gebruiken. BBE is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de BBE site.

6. Persoonlijke informatie
6.1 Tijdens het bezoek van de BBE site wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door BBE. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van BBE. U dient kennis te nemen van de Privacy Policy.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en BBE wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen BBE en de bezoeker.
7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de BBE site bezoekt.
7.3 Indien deze gebruikvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

Bladel, 1 januari 2009

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven (Nederland) onder nummer 17108963