GEBRUIKSVOORWAARDEN BEDANDBREAKFAST.EU B.V.

  Versie: 1.1

  Datum: 18 april 2018

  De dienst wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Bedandbreakfast.eu B.V. Aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

  Bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor Bedandbreakfast.eu B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Bedandbreakfast.eu B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Bedandbreakfast.eu B.V. biedt slechts een promotieplatform aan en is geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Aanbieder en Gebruiker.

  ARTIKEL 1. DEFINITIES

  De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

  1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit de algemene voorwaarden tussen BBE en Aanbieder zoals te vinden op de Website.
  1.2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die accommodaties aanbiedt via het platform van BBE.
  1.3. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.
  1.4. BBE: het bedrijf Bedandbreakfast.eu B.V., gevestigd aan Zandkasteel 43 te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50090933.
  1.5. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Gebruiker.
  1.6. Dienst: de dienst die BBE ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden. Ten behoeve van het gebruik van de Dienst, vormen de Gebruiksvoorwaarden de Overeenkomst.
  1.7. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de fuctionaliteiten van de Dienst.
  1.8. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
  1.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  1.10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BBE en Gebruiker krachtens welke BBE de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.
  1.11. Partijen: Gebruiker en BBE gezamenlijk.
  1.12. Website: de website van BBE, te raadplegen via de domeinen www.bedandbreakfast.nl en www.bedandbreakfast.eu, www.bookbnb.it, alsmede subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen.

  ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST

  2.1. De Dienst stelt de Gebruiker in staat om eenvoudig en overzichtelijk de accommodaties van verschillende Aanbieders te vergelijken. De Dienst stelt Gebruiker daarnaast in staat om in contact te treden met een Aanbieder, de beschikbaarheid van een accommodatie te controleren, een offerte aan te vragen bij een Aanbieder, een beoordeling over Aanbieder te plaatsen of om via een hyperlink doorgestuurd te worden naar de website van Aanbieder.
  2.2. De Dienst is door Gebruiker direct te gebruiken zonder Account. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken, dient Gebruiker zich eerst te registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct inloggen op het Account en de Dienst gebruiken.
  2.3. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. BBE mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij BBE heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
  2.4. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker BBE onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen.
  2.5. Gebruiker heeft enkel het recht om een beoordeling op de presentatiepagina van Aanbieder te plaatsen, indien hij een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende Aanbieder. BBE behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende, seksueel getinte en/of niet gepaste beoordelingen te verwijderen.
  2.6. De beoordeling dient te allen tijde door Gebruiker zelf geschreven en geplaatst te worden. BBE behoudt zich het voor om naar haar oordeel beoordelingen, waarvan de integriteit in het geding is, te verwijderen.
  2.7. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

  ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS

  3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
  3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
  a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  b. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
  c. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
  d. informatie waar het auteursrecht van BBE en/of haar licentiegevers op rust te verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  e. inloggegevens te delen met derden.
  3.3. Wanneer BBE een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Gebruiker, of indien BBE zelf constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden uit artikel 3 overtreedt, mag BBE zelf ingrijpen om de overtreding te beéindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. BBE heeft hierbij het recht om Gebruiker af te sluiten van de Dienst of zijn Account te blokkeren.
  3.4. Indien naar het oordeel van BBE hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van BBE of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is BBE gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  3.5. BBE is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is BBE gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  3.6. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker is BBE gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
  3.7. BBE kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

  ARTIKEL 4. KLACHTENPROCEDURE

  4.1. BBE neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
  4.2. Gebruiker kan klachten indienen over de Dienst, een Aanbieder alsmede de betalingen. Gebruiker zal BBE een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen. Als BBE de klacht gegrond acht, zal BBE naar eigen oordeel maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het geheel of gedeeltelijk restitueren van de door de Gebruiker gedane betaling of na herhaaldelijke klachten het beëindigen van de samenwerking met een Aanbieder.

  ARTIKEL 5. PROMOTIEPLATFORM

  5.1. BBE biedt uitsluitend een promotieplatform aan waarbij Aanbieder en Gebruiker bij elkaar worden gebracht. BBE maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. BBE draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en kwaliteit van de diensten van Aanbieder; dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder zelf. BBE is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker.
  5.2. De overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van hun diensten. Raadpleeg hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders. BBE heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.
  5.3. BBE spant zich in om de kwaliteit en het aanbod van de Aanbieder naar beste kunnen te controleren. BBE kan echter niet garanderen dat de Aanbieder en het aanbod voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website.

  ARTIKEL 6. ONDERSTEUNING

  6.1. BBE zal zich inspannen ondersteuning te leveren bij levering van de Diensten in de vorm van telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van BBE ondersteunend is en snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. BBE biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning.
  6.2. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en het sluiten van overeenkomsten met Aanbieders.

  ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

  7.1. BBE zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.
  7.2. BBE heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.
  7.3. BBE mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist BBE zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
  7.4. BBE heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

  ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij BBE en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van BBE, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  8.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van BBE en/of haar licentiegevers.
  8.3. BBE verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
  8.4. BBE heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Gebruiker niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
  8.5. Informatie, inclusief Data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. BBE heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
  8.6. Indien Gebruiker informatie stuurt naar BBE, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker BBE een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

  ARTIKEL 9. PRIJZEN EN INFORMATIE

  9.1. De Dienst wordt zonder kosten aangeboden aan Gebruiker. Indien Gebruiker annuleert volgens het annuleringsbeleid van de Aanbieder, is BBE gerechtigd de reeds gemaakte transactiekosten op Gebruiker te verhalen, naast de eventueel verschuldigde annuleringskosten.
  9.2. De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. De getoonde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
  9.3. De prijzen die op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. BBE heeft hier geen invloed op. BBE spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, de Aanbieders te stimuleren om de prijzen te actualiseren. 9.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BBE kan echter niet garanderen dat door haar zelf of door Aanbieders geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website is dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 9.5. BBE is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen waarvan Gebruiker mag aannemen dat deze informatie en/of prijzen kennelijk onjuist zijn.

  ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

  10.1 Tenzij anders vermeld bij het aanbod op de Website, betaalt Gebruiker bij het boeken van accommodatie, direct aan BBE voor de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker, die via de Website tot stand komt. Gebruiker betaalt middels een van de betaalmethoden die worden aangeboden binnen het bestelproces en/of op de Website. BBE is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
  10.2 BBE behoudt zich het recht voor om ter zake haar Dienst volledige vooruitbetaling te verlangen.
  10.3 Gebruiker erkent en begrijpt dat BBE geen partij is in de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. BBE int de reserveringenbedragen namens de Aanbieder en Gebruiker betaalt bevrijdend aan BBE. BBE is verantwoordelijk voor het overmaken van het reserveringsbedrag naar de Aanbieder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
  10.4 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de BBE is gewezen op de te late betaling en BBE de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BBE gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. BBE kan ten voordele van Gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

  11.1. Gebruiker is er zich van bewust dat BBE enkel bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. BBE is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Immers wordt BBE geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen Gebruiker en BBE.
  11.2. BBE heeft geen invloed op de gegevens die de Gebruiker zelf invoert, de aanbiedingen en informatie van Aanbieders en de inhoud van overeenkomsten tussen Gebruikers en Aanbieders. De Dienst wordt daarnaast kosteloos aan Gebruikers aangeboden. BBE sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruikers daarom uit.
  11.3. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid gezien de concrete omstandigheden rond de schadevoortbrengende gebeurtenis onredelijk is ten opzichte van Gebruiker, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is BBE jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade, zoals omschreven in artikel 6:96 BW.
  11.4. BBE is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door BBE gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
  11.5. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 3 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van EUR 500,- (exclusief btw).
  11.6. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van BBE.
  11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maanden na ontdekking schriftelijk bij BBE meldt.
  11.8. In geval van overmacht is BBE nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

  ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

  12.1. De door BBE te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. BBE zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe BBE omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.
  12.2. BBE zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van BBE bevinden.
  12.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van Aanbieders en overige derden. Deze Aanbieders en derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. BBE is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van Aanbieders en derden.

  ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING

  13.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is BBE gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. BBE is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Gebruiker wel om een kopie vragen, op kosten van Gebruiker.
  13.3. BBE kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker twaalf maanden lang niet heeft ingelogd. BBE zal in dat geval een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het Account van Gebruiker gekoppeld is. Indien Gebruiker niet reageert binnen één maand is BBE gerechtigd het Account en de bijbehorende Data te verwijderen.
  13.4. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is BBE gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

  ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

  14.1. BBE behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
  14.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Gebruiker, via de Dienst en/of via de Website. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  14.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

  ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

  15.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin BBE gevestigd is.
  15.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door BBE wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
  15.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  15.5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is BBE gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 15.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Dienst.

  ARTIKEL 16. CONTACTGEGEVENS

  16.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:
  Bedandbreakast.eu B.V.
  Zandkasteel 43
  5658 BE Eindhoven
  info@bedandbreakfast.eu